November 27, 2021

वित्तव्यपारार्थजगतः

1 min read

 ओला समवायेन नूतनानां वैद्युताण्विकद्विचक्रिकावाहनयानानां औद्योगिकोत्पादनानां निर्माणाभियाने विज्ञप्त्याधारित समर्पिताः व्यवहाराः डिसेम्बर् मासस्य अन्ततः प्रलम्बितम्।
 यदा त्रयोविंशत्येषु कृषकोत्पादनानामोपरि आधारभूत न्यूनतम निर्धारितम् मूल्याधारितासम्बन्धित प्रणालीं अनुसृत्य शुल्कं दातव्यं विद्यते तदा अस्माकं देशः पलायितं लुण्ठकं दरिद्रता परिक्षीणता ऋणमोक्षतासामर्थ्य निर्धनता कारणात् पीडितः भवेयुः इति अभिप्रायं सर्वोच्च न्यायालयेन घटितं समित्यायाः सभासदेन अब्रवीत।
 सामान्य अभिरक्षा क्षेत्रस्य बृहत्तमं सूच्यायाः तृतीये स्थाने विद्यमानः स्टार हेल्थ समवायेन अस्माकं प्रतिभूति विपणीम् प्रवेष्टुकामातूराभियाने
सार्धसप्तखर्वमितधनार्जनाय आगामी सप्ताहान्ते आगच्छेत्।
 अखिलेपि देशे ग्रामिण प्रभागेषु प्रकीर्णप्रत्यक्षविक्रीयमाणं योजनया वैयक्तिक ग्राहकानामधृतं व्यापारस्य स्तरं $निखर्वेकमितं पञ्चविंशत्तोत्तरद्विसहस्त्रतमं ख्रिस्ताब्धपर्यन्तं अङ्लक्रियेत्।
 सन्तावना इस्पात समवायाय अधिग्रहणाय पि एर् जिन्डाल समूहेन पञ्चाब्जमितधनं स्वीकृतवान्।
 इदानीं डालमार्ल इंडिया समवायस्य ह्रासं वर्धित्वा सपादचत्वारिंशतकोटिमितं अभवत्।
 कोविड महामारी कालस्य समये निस्सारणाय योजनायान्तर्गतं दशमासान्तं यावत् त्रयदशमलवाधिकत्रयप्रयुतमिताः वृत्त्यावसराः सामान्य जनेभ्यः प्रदत्ताः।
 आॅक्टोबर मासपर्यन्तं सकलप्रत्यक्षकरस्य संग्रहणं षट्महापद्ममितं अभवत्। तथैव वर्षान्ते लक्ष्यं सहजतया साधयितुं शक्यते।

150120cookie-checkवित्तव्यपारार्थजगतः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!