November 28, 2021

Day: November 19, 2021

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबाद। अहमदाबादस्य कमला नेहेरु जन्तुशाला, प्राणी-उद्यानं, कांकरीयाजलाशयः इत्येषु पर्यटनस्थलेषु वर्षद्वयादनन्तरं पर्यटकेभ्यः प्रवेशः प्रदीयते। महानगरे भ्रमणप्रियाः सपरिवारं कांकरीयाप्रान्ते...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमनपायाः विविधसंभागीयप्रकल्पानां पुनः विकासस्य हेतोः नगरसेवकाः, महापौरः च अतिरिक्तमनुदानं प्राप्तुं समर्थाः। गुजरातराज्यस्य अहमदाबादमनपायाः नियमानुरुपं प्रथमवारं सूरतमहानगरे आर्थिकानुदाने...

1 min read

(वार्ताहरः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। इदानीं दूरभाषे सदा सर्वेषां व्यग्रता अस्ति। यानेन गमनकाले,पुस्तकस्य पठनकाले, अपि च भोजनसमये वयं सदा अहर्निशं दूरभाषस्य मध्ये...

1 min read

(प्रेषकः- विष्णू कुमारः)महाकविकालिदास जयन्ती समारोहस्यावसरे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय भोपाल-परिसरः एवञ्च उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य तत्वावधानेन १५/११/२०२१ दिनांके सोमवासरे गोधूलीबेलायां ५:३० वादने संस्कृतनाटकम् "भगवदज्जुकम्" इति नाटकस्य...

1 min read

निखिलेप्रपञ्चे कस्मिन् देशे प्रजाः सुरक्षिताःइत्यस्य प्रश्नस्य ‘न कुत्रापि’ इत्येवसमाधानं सधु इति प्रतिभाति | अद्यत्वे सर्वेऽपि देशाः भूतले उग्रवदिभ्यो प्रपीडिताः एव...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)हबीबगंज। मध्यप्रदेशे शासकदलं योगी आदित्यनाथवत् धारामनुसरति। प्रतिप्रान्ते, प्रतिविभागे, प्रति जनपदे नामकरणोपाख्यानं तीव्रतरं दृश्यते। गतमासे हबीबगंज रेलस्थानकस्य कृते...

1 min read

पुण्यप्रदे ‌नन्ददपञ्चके‌ केनायान्ति नन्दात्मजरासके कौ।राधेशरासोत्थरवामृतं यत्सुदुर्लभं नाकनिवासिनां तत्।।1शीतार्त्तिकालेsपि मुदा सदा य-च्छ्रीनाथनामामृतपायिनस्ते।उषस्सु मित्रैस्सह रासनाथंनद्यादिरोधस्सु मुदा भजन्ते।।2वृन्दावनानन्दकदम्वचुम्बीवृन्दारकार्यन्तकदेवदेवः।वृन्दावतीशो भवतात्प्रदातावृन्दावतीप्रेमसुधां सदा नः।।3वंशीस्वनाकृष्टनितम्विनीनांगोपेन्द्रसानिध्यसुखं परं यत्।कार्तिकमासान्तमहोत्सवे...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। संस्कृतजगतः सुप्रसिद्धगायकस्य राजेशोपाध्यायस्य नवीनसंस्कृतगीतं " तेन किम्? " शीघ्रमेवागमिष्यति। संस्कृतगायकेन राजेशोपाध्यायेनेयं सूचना आमुखपटले दत्ता। संस्कृतगीतस्य लेखक:...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!