November 27, 2021

Month: October 2021

1 min read

विद्याविवेकविनयान्वितवाग्विलास:सद्वंशज: कविवरो व्यवहारदक्ष:।सोsलूक्षसंज्ञकबुधो बुधसन्निभश्चजीवेच्छतं जनिदिने शुभकामनेयम्।।१।। डॉ.श्रीअमृतलाल: भोगायतास्थैर्यं सदाचलनिभं वचनेषु यस्यवाग्देवता वसति वाचि सदानुकूला।सोsलूक्षसंज्ञसहदेवसुधीश्चिरायु:श्रीवत्सराजमहितश्च हितो हितेच्छु:।।२।।ज्योतिर्विद्वद्वत्सदेशराजशर्मासहदेवोऽसमो भ्राता सहजास्य सदैव वाक्।सहाशीर्भिः...

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। दा.न.ह.-संघराज्यस्य कृते लोकसभायै उपनिर्वाचनं शान्तिपूर्णदशायां संपन्नम्। गतदिवसे समग्रक्षेत्रे सांय सप्तवादनं यावत् 75.8 प्रतिशतं मतदानं बभूव इति निर्वाचनायोगात्...

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। दक्षिणगुजरातस्य वलसाड-जिलायां राज्यसर्वकारस्य नेतृत्वे विविध-प्रकल्पानां कृते कोटिशः रुप्यकाणां घोषणा संजाता। समाजस्य दूरान्तवर्गस्य उपेक्षिताः, मतदातारः, ग्रामीणाः, अल्पसंख्यकाः च...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। आगामिनिसप्ताहे दीपावलीपर्वणि सूरतस्य सहस्त्राधिकानां श्रमजीविनां कृते राजस्थान-उत्तरगुजरातं च प्रति निर्गमनकाले परिवहनविभागस्य आर्थिकलाभः जायते।रेलसेवायां यत्र यात्रापत्राणि नोपलभ्यन्ते तत्र...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गोधरा। मध्यगुजरातस्य व्यस्ततमे गोधरासंभागे दिपावली-पर्वावकाशे अतिरिक्त-यात्रीसेवायै परिवहन-निगमस्य स्वतंत्रायोजनं बभूव। सूरत-वडोदरा-अहमदाबादवत् व्यस्तमयेषु -नगरेषु मूलनिवासीनां यात्रायै अतिरिक्तभारं न भवेत्...

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। वलसाडजिलायाः तिथलसागरतटोपरि साप्ताहिक-मनोविनोदनाय पर्यटनविभागेन कोरोनानियमेषु परिवर्त्तनं कृतम्। जिलाप्रशासनस्य पुरतः गतमासात् ज्ञापनं प्रेषितमासीत्।सार्जवनिकावकाशदिवसेषु पर्यटकानां कृते निर्बाधं प्रवेशः दास्यते।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। गुजरातस्य ग्रामीणक्षेत्रेषु दीनहीनानां नागरिकाणां कृतेशासकीय-स्वास्थ्यसेवायां पुनः गुरुत्वं दीयते।गतदिवसे सूरतनगरस्यान्तिके ओलपाड उपमण्डले भांडूतग्रामे स्वास्थ्यं तथा परिवारकल्याणविभागस्य योजनानुसारम्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतजिलायाः मनपापरिसरे पुणाग्रामे कृषिराज्यमन्त्रिणः मुकेश पटेलस्य अध्यक्षतायां शासकीय-सेवासेतु कार्यक्रमः आयोजितः। राज्य शासनस्य पारदर्शितया जनानां कल्याणलक्षी कार्याणां...

1 min read

 दूरसंचाराधीन सेवां प्रदातृणां समवायानां आर्थिक भारस्य वहनं सहायतां उद्दिश्य केन्द्रीय सर्वकारेण अतिरिक्त व्यवहाराणां परित्यज्य केवलं उद्भूतं जनितं संकलितं राजस्व...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!