November 27, 2021

राष्ट्रीय / National

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उप्रदेशस्य पञ्च-दशकोट्यधिकेभ्यः खाद्यान्न-पत्रकधारकेभ्यः सर्वकारेण निःशुल्क-खाद्यान्नस्य द्विगुणितामात्रा प्रदीयते । उत्तरप्रदेशस्य जनेभ्यः खाद्यान्नापणैः द्विगुणितं निःशुल्क-खाद्यान्नं प्राप्स्यते । योगि-सर्वकारानन्तरं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गुवाहाटी। असमराज्यसर्वकारेण कथितं यत् मिजोरामपक्षतः असमसीमाप्रान्ते अनैतिकोपायेन प्रशस्तमार्गाणां निर्माणं प्रचलति। राज्यस्य संरक्षितधनवनाभ्यन्तरे वृक्षकर्त्तनं च भवति। एतस्मिन् विवादिते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुरादाबाद। गोवर्धनपीठस्य श्री शंकराचार्यः निश्चलानन्द सरस्वती उक्तवान् यत् मानवस्य पूर्णं जीवनं केवलं स्वार्थपरवशं भवति। आजीविकार्जनाय स्वसमयं यापयति।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। जनसुरक्षाभियाने वैफल्यं पुनः कोरोना संक्रमणस्य मूलं कारणं मन्यते। देशे अस्मिन् नवम्बरमासस्य 28 दिवसेषु प्रायतः 2400 छात्राः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुम्बई। महाराष्ट्रराज्ये पुनर्वारं कोरोनासंक्रमणस्य प्रकोपः अनुभूयते। गृहमन्त्रालयस्य परामर्शेन राज्यस्य स्वास्थ्यसेवाविभागः चलचंचलः। विदेशात् आगतानां विमानयात्रीणां कृते मुम्बईमहानगरे 15...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। भारते कोरोनानियंत्रण-योजनायां प्रशासनिके स्तरे अवहेलनं तथा लोकेषु जागरुकतायाः अभावः वर्धते। नवसु दिवसेषु संक्रमितेषु 121 प्रतिशतं मृतकाः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेशे प्राथमिक-स्वास्थ्य-सुविधायै ग्रामाणां ग्रामीणाः इतस्ततः न भवेयुः । योगिसर्वकारेण एतन्निमित्तं ग्रामेषु पञ्च-सहस्राधिकानि उपस्वास्थ्य-कल्याण-केन्द्राणि निर्मीयन्ते । मुख्यमन्त्री...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)जबलपुरम्। किन्नरसमाजस्य महामण्डलेश्वर हिमांगी सखी कामाक्षामन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठाविषये पूर्णतथ्यं प्रकगाश्य भव्यमन्दिरनिर्माणाय आधारशीलां स्थापितवती। परिसरे गुवाहाटीनगरवत् पारम्परिक कामाक्षाशक्तिपीटस्य स्थापनाय...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)ब्रह्मपुरम्। अखिलभारतीय-साहित्य-परिषदः, उत्कलगञ्जामशाखायाः नेतृत्त्वे प्रतिबुधवासरे सान्ध्यकालीनचर्चासत्रं समायोज्यते। गतबुधवासरे कालिदास-विरचितस्य मेघदूतकाव्यग्रन्थे सामाजिक-सचेतनता कीदृशी वर्णिता, तस्याः उपरि विशिष्ट-संस्कृत-प्राध्यापकः डॉ....

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!