November 28, 2021

पश्चिम बङ्गाल / W. Bangal

1 min read

(वार्ताहरः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। पश्चिमवङ्गस्य पुरुलिया-वाकुडा-वीरभूम्जीलासु “पाञ्जाव न्याशनाल” इति संस्थायाः वित्तकोषेषु नियोगः चलति। एतस्याः वित्तसंस्थायाः निन्मकर्मीविभागस्य कृते नियोगः भविष्यति।आवेदनेच्छुकानां कृते ये...

1 min read

(वार्ताहरः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - वङ्गवासीनां जीवने याः उत्सवाः सन्ति तेषां मध्ये अन्यतमाः उत्सवाः भ्रातृद्वितीयोत्सवः। एषः उत्सवः भातृ-भगिनीभ्यः मध्ये सुसम्पर्कस्य आधारेण...

1 min read

प्रेषकः - अङ्कनः दासःपश्चिमवङ्गः। पश्चिमवङ्गराज्यस्य पूर्ववर्धमानजिलायाः धात्रीग्रामे "संस्कृतं" नाम्नि एकं संस्कृतप्रतिष्ठानम् अस्ति। अस्य प्रतिष्ठानस्य प्रतिष्ठापकः श्रीमान् जयन्तमहोदयः। अत्र संस्कृतविषयस्य एकादश-...

1 min read

(प्रेषकः -अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गराज्यस्य पूर्ववर्धमानजिलायाः धात्रीग्रामे संस्कृतप्रसारे संस्कृतप्रचारे च सदा कर्मरतं प्रतिष्ठानं 'संस्कृतम्'।एतस्य प्रतिष्ठानस्य प्रतिष्ठापकः श्रीः जयन्तः मन्डोलः महोदयः।अत्र द्वाविंशत्यक्टुवरतः त्रिंशदक्टुवरपर्यन्तं...

1 min read

(वार्ताहरः -अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्खः। करोनाकाले वहुदिवसान् यावत् पश्चिम वङ्गस्य विद्यालयाः संवृताः सन्ति। एतस्मिन् समये छात्राः शिक्षाजीवनात् वहुदूरे विचरन्ति।दूरभाषे अपि आसक्तिः जायते...

(वार्ताहरः - अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। सारदाचक्रान्तः एकः आर्थिकचक्रान्तः।षड्वर्षपूर्वं एतस्मिन् चक्रान्ते देवयानी नाम्नि एका महिला अभियुक्ता अभवत्।तदा आरभ्य अद्यावधि सा कारागृहे अस्ति।तस्याः...

(वार्ताहरः - अङ्कनः दासः)दूरभाषक्रीडात् अशान्तिः, मातृताडनार्थम् पश्चिम वङ्गस्य पश्चिम वर्धमानजिलायाः अष्टमकक्षायां पाठरतस्य बालकस्य आत्महत्या अभवत्।मृतवालकस्य नाम राशः राउदः।सः पश्चिम वर्धमानजिलायाः...

1 min read

(विश्वस्यवृत्तान्तः सूरतम्)गतदिवसे प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना पश्चिमबंगप्रान्तस्य मुख्यमन्त्रिणा ममता-बनर्जी-महोदयया सह दूरभाषेण वार्ता कृता। वार्तायां प्रधानमन्त्रिणा अतिवृष्टे: कारणात् उत्पन्ना-जलप्लावनस्य स्थिते: विषये ज्ञातम् तथा...

1 min read

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - जुलाईमासस्य विंशतिदिवसे पश्चिमवङ्गस्य दशकक्षपरीक्षायाः फलप्रकाशम् अभवत्।करोनापरिस्थितिं स्वीकृत्य एतस्मिन् वर्षे दशकक्षायाः परीक्षानिरस्तिकरणस्य आदेशम् अयच्छत् राज्य माध्यमिक शिक्षा...

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - सोमवासरे पश्चिमवङ्गस्य वर्धमानजिलायाः धात्रीगामेतिस्थाने रथयात्रा अभवत् करोनाविधिस्वीकृत्य।सोमवासरतः आगामी मङ्गलवासरपर्यन्तः तत्र वहुविधानुष्ठानानि चलन्ति।हरिकथाप्रचाराय इसकनेति संस्थया एषा रथयात्रानुष्ठानं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!