November 27, 2021

वित्त-व्यापार / Business

 ओला समवायेन नूतनानां वैद्युताण्विकद्विचक्रिकावाहनयानानां औद्योगिकोत्पादनानां निर्माणाभियाने विज्ञप्त्याधारित समर्पिताः व्यवहाराः डिसेम्बर् मासस्य अन्ततः प्रलम्बितम्। यदा त्रयोविंशत्येषु कृषकोत्पादनानामोपरि आधारभूत न्यूनतम निर्धारितम्...

 त्रयाः कृषिविधेयकाः निरस्तीकृताः - इति प्रधानमन्त्री महोदयेन सम्बोधयेत्। रिलायन्स समूहस्य खनिज इंधनतैलोत्खननतः रासायनिक द्रव्य पदार्थपर्यन्तं संस्करणात्मकस्य प्रभागस्य संधारणाभियानं स्थगितीकृत्य...

 $अब्जेकमिततमार्थिकं निवेशं मनसी निधाय झोमाटो समवायेन $अर्धात्मकेकाब्जमितधनं $सार्धेकाब्जमितं मूल्यांकनं आधृत्य ग्रोफर्स समवाये प्रेषितम्। स्वस्य उभौरपि हस्ताभ्यां अतः एअर एसिया...

 विगते मासे अस्माकं देशस्य द्रूतगामिप्रवर्तमानीय अन्नधान्याद्योपस्करीयद्रव्यपदार्थानां सामान्यतः पणीनीयं विक्रयेणं गतमास्य अपेक्षया एकाविंशति प्रतिशतमेन अवर्धेत। अनवरतं पञ्चसु मासेषु समस्तमहाविक्रयात्मकं वृद्धिदरनिर्देशांकः...

1 min read

 अस्माकं देशे बीजांकूरणरूपेणैव निवेशाय प्रवेष्टुकामातूर पूंजिपत्येभ्यः धनराशिं सार्धेकखर्वमिततमं पर्यन्तं विस्तारितम्। एवमेव अॅमेझोनोऽपि सद्यस्थितं व्यापारस्तरस्य निस्सरणाय सार्धचतुर्शतमाधिकेकखर्वमितधनं निवेशयेत्। विगत वर्षस्य...

 आगामी वर्षस्य मध्ये मे मासे पञ्चस्तरियप्रणालितया तरंगलहरिवर्णालिपंक्तियाः सघोषोव्हान नूतनं विक्रयणं प्रत्यर्पण्यां पूरःसरम् आवेदनपत्राणि प्रक्रिया आरभते इति केन्द्रीय सर्वकारस्य दूरसंचाराधीन...

 फार्माईजी समवायस्य एपिआय् होल्डिगस् नामकं प्रख्यातं अभिज्ञाधतपालकत्वं संधारीतं समवायस्य अस्माकं प्रतिभूति विपणीम् प्रवेष्टुकामातूराभियाने सार्धद्विशतमाधिकषड्सहस्त्रकोटिमितधनार्जनाय आवेदनपत्राणां भारतीय प्रतिभूति वा विनिमय...

 प्रवर्तमानस्य वर्षस्य फेब्रुवारी मासे घटितं राष्ट्रियप्रतिभूति विनिमय विपणीम् अन्तर्जालीय सङ्गणकीय संरक्षणाश्रीत त्रुटिनिष्कासनं दोषाणां प्रकरणे भारतीय प्रतिभूति वा विनिमय आयोगेन...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!